Skip to main content

Elevhälsa och elevresurser

Må bra, utvecklas och lyckas i dina studier


På Falkenbergs gymnasieskola finns elevhälsa, värdegrundspedagog, elevcoacher och andra som tillsammans engagerar sig för att skapa en trygg och inspirerande miljö där du kan utvecklas. I din kontakt med elevhälsan och andra elevresurser får du som elev stöd utifrån dina individuella behov för att du ska lyckas i dina studier. Vi finns här för dig.

Elevhälsan


Elevhälsan arbetar i ett team där skolsköterskor, skolkuratorer och specialpedagog ingår. Skolläkare och skolpsykolog konsulteras vid behov. Vi strävar efter att ha en helhetssyn i arbetet och med våra olika kompetenser försöker vi möta varje elevs behov utifrån ett elevhälsoperspektiv. Elevhälsan arbetar på olika nivåer, från individuella möten till klassarbete samt generella och förebyggande insatser som riktar sig till hela skolan.

Tillsammans med övrig personal arbetar elevhälsan som en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa och utveckling. Elevhälsan arbetar efter skolans likabehandlingsplan och drogplan.

Kontaktuppgifter till elevhälsan hittar du HÄR.

Värdegrundspedagog


Värdegrundspedagogen arbetar för hållbar social utveckling genom praktiskt arbete i klasser. Arbetet sker i huvudsak genom förebyggande metoder för att främja en god social miljö i klasserna och på skolan som helhet. I arbetet får eleverna lära känna varandra på olika sätt och se sina likheter och olikheter som resurser på den gemensamma studieresan hos oss.

Värdegrundspedagogen är lärare och dramapedagog med specialpedagogisk kompetens i grunden och arbetar som komplement till lärares övriga värdegrundsarbete med sina klasser. Värdegrundspedagogen jobbar även som handledare med lärare och elever på de av våra program som jobbar med metodprogrammet Motivationslyftet. Motivationslyftet innefattar metoder och material för att på ett praktiskt och metodiskt sätt över tid arbeta för att främja elevers motivation, hälsa, självledarskap och goda lärandeidentitet.

Navet


Navet är en stödverksamhet som vänder sig till främst elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Navet finns både på nationella program och Introduktionsprogrammen och består av coacher och specialpedagoger. Coacherna arbetar med elevstöd och specialpedagogen arbetar med handledning.

Navet eftersträvar ett gott och nära samarbete med elevhandledare, övriga elevresurser, undervisande lärare, rektor och hemmet så att vi gemensamt kan skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven att lyckas i sina studier. Vi utgår ifrån varje elevs individuella behov när vi utformar stödet.

Ansökan till Navet görs i första hand genom grundskolans specialpedagog, med utgångspunkt i önskemål från skola eller hem.

Bron


Bron arbetar för att elever som har en långvarig frånvaro ska återgå till studier eller annan praktik och hitta en väg framåt. Bron finns på nationella program och består av lärare, coacher som samarbetar med elevhälsan.