Skip to main content

Individuellt val

Fördjupa din kunskaper eller välj kurser som ger eller utökar din högskolebehörighet


Via det individuella valet ges du möjlighet att anpassa din utbildning efter dina önskemål och drömmar. Ett gymnasieprogram består av olika kurser med totalt 2500 poäng. Inom dessa 2500 poäng finns individuella val som motsvarar sammanlagt 200 poäng. Du läser 100 poäng individuellt val under år 2 och 100 poäng individuellt val under år 3. Dessa kan användas till fördjupning i något ämne. 

Du som läser en nationell idrottsutbildning och idrottsspecialisering läser individuellt val redan i år 1 och år 2 och ska inte välja någor annat individuellt val. 


Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig

Om du har frågor eller behöver vägledning kring ditt individuella val är du välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare

En samlad överblick över de kurser som finns att välja på för dig som går i år 1 och ska göra ditt val i januari finns HÄR.

Kurser inom individuellt val


Här hittar du de kurser som Falkenbergs gymnasieskola erbjuder inom individuellt val. På vissa program erbjuds också programspecifika kurser inom individuellt val. Mer information om programspecifika kurser inom individuellt val finns i respektive programs poängplan.
Matematik

Matematik 2a

- 100poäng

Kursen ger en fördjupning i kunskaper om linjära samband, funktioner, andragradsekvationer och logik. Här tittar man även på metoder förberäkningar vid budgetering samt den matematik som är användbar idin utbildning och framtida yrkesroll. Nya begrepp i kursen ärandragradsfunktioner, linjära ekvationssystem, implikation ochekvivalens samt analytisk geometri.

Kursen behandlar följande områden:

 • Metoder för beräkningar vid budgetering.
 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
 • Räta linjens ekvation samt analytisk geometri
 • Linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa olika typer av ekvationer.
 • Matematisk argumentation; grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens.
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.

Matematik 2b

- 100 poäng

Kursen ger en fördjupning i kunskaper om linjära samband, andragradsfunktioner, statistiska spridningsmått samt klassisk geometri. Här tittar man även på metoder för beräkningar vid budgetering. Nya begrepp i kursen är logaritmer, symmetri, och komplexa tal. Kursen behandlar följande områden: Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponetial- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Räta linjens ekvation samt beräkning av linjära ekvationssystem. Egenskaper hos andragradsfunktioner inklusive komplexa lösningar. Logaritmer (Hur löses ekvationer av typen 2x=3 ?). Klassiska geometriska satser tex vinklar i cirkeln. Behandling av statistisk spridning som tex standardavvikelse i normalfördelningen.

Endast för ES och HU


Matematik 3b

- 100 poäng

Kursen ger fördjupning i kunskaper om funktioner, om hur de förändras och hur de kan representeras och analyseras. Här ligger fokus på funktionens lutning och extrempunkter. Nya begrepp i kursen är derivata, integraler, geometrisk summa, talet e och linjär optimering. Kursen behandlar följande områden: Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion och för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudie och andraderivatan. Egenskaper hos polynomekvationer av högre grad. Introduktion till areaberäkning med integraler. Introduktion av talet e och dess egenskaper. Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering.

Ej för EKEKO, NA, TE


Matematik 4

- 100 poäng

Kursen ger fler valmöjligheter på högskolan. Innehållsmässigt fortsätter kursen där tidigare kurser slutade och ger en djupare förståelse för matematiken. Komplexa tal tar en central roll i kursen, tillsammans med derivata och en fördjupning av trigonometribegreppet. Helt nya moment är polynomekvationer samt grundläggande differentialekvationer. Kursen behandlar följande områden: Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former. Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad. Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska formler. Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion. Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.

Ej för NANAT, TETEK

Naturkunskap, Biologi och Hållbart samhälle

Biologi 1

- 100 poäng

Här lär vi oss ekologi dvs hur naturen fungerar i mer detalj men fördjupar oss också i cellens delar och cellens liksom människans spännande genetik. Detta innebär också att man diskuterar genteknik och etik kring detta område liksom evolution på ett mer ingående sätt. Denna kurs ger möjlighet att få laborera en hel del inom de olika delarna vilket innebär att man gör exkursioner, laborationer i laborationssal liksom digitala laborationer.


Naturkunskap 2

- 100 poäng

Kursen behandlar följande områden:

 • Universums uppkomst och materien består av samt vad energi är.
 • Oorganiska och organiska föreningar i vår vardag.
 • Fördjupad genomgång av organsystem och hur dessa påverkas av yttre omständigheter såsom kost, motion och droger.
 • Evolutionens mekanismer och livets utveckling.
 • Ekologi samt livets villkor.
 • Fördjupad genomgång av naturvetenskapliga arbetsmetoder samt vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt är och att kritiskt kunna granska ovetenskapliga påståenden.

Miljö & Energikunskap

- 100 poäng

Kursen är en del av ämnet hållbart samhälle och är tvärvetenskapligt. Den belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det handlar om samspelet mellan människan och hennes omgivning.

I kursen behandlas sambanden mellan miljöutmaningar och hushållning med energi och naturresurser som vårt samhälle är beroende av. Dessutom går vi in på teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Kursen är både teoretisk och praktisk. Praktiken består utav studiebesök, fallstudier och egna observationer i närområdet.

Erbjuds som individuellt val på hela skolan men riktar sig främst till högskoleförberedande program.

Programmering, Webbutveckling och Mekatronik

Mekatronik 1

-100 poäng

Mekatronik 1 är en grundläggande kurs som innehåller elarbete, mekaniskt arbete och enklare programmering av styrsystem. Du lär dig tolka ritningar och manualer och hur mekatroniska system är uppbyggda från sensorer till styrenhet för att därefter påverka kopplade styrdon. Du berör de logiska grundfunktionerna vilka används för att programmera styrsystem.

I kursen ingår grundläggande mekaniska begrepp såsom hävstång, block, lutande plan mm, dessutom vardagstekniska lösningar för att omvandla energi, materia eller information.

Du lär dig grundläggande elektriska storheter och begrepp exempelvis laddning, ström, spänning, resistans och sluten krets. Det ingår också mätteknik med mekaniska och elektriska storheter.


Programmering 1

- 100 poäng

Programmering 1 är en grundkurs där vi använder webbtjänster CodeHS, TeamTreehouse och Codecademy. Vi programmerar mest i Python med möjlighet att lära sig JavaScript och CSharp. Det finns instruktionsfilmer, uppgifter och övningar.

Vi lär oss variabler, villkor, loopar, funktioner, algoritmer, datastrukturer klasser och objekt. Kursinnehållet är på engelska. Kursen passar både för nybörjare och de som har lite erfarenhet.


Webbutveckling 1

- 100 poäng

Du lär dig att skapa webbsidor med HTML Hypertext Markup Language, CSS Cascading Stylesheets och JavaScript. Webbutveckling 1 är en grundkurs där vi använder webbtjänster CodeHS, TeamTreehouse och Codecademy. Tjänsterna har instruktionsfilmer, uppgifter och övningar.

Du lär dig Adobe Photoshop och Illustrator. Du får lära dig utforma sidor som passar på dator, platta och telefon. Kursinnehållet är på engelska. Kursen passar både för nybörjare och de som har lite erfarenhet.


Aktiviteter och världskap, Försäljning och kundservice

Besöksnäringen

- 100 poäng

Är du intresserad av att resa? Tycker du om upplevelser? Är du nyfiken på andra kulturer? Då passar den här kursen dig. Besöksnäringen är en kurs i ämnet Turism. Du får lära dig turismens grunder och vi lär oss mer om både Falkenberg, Sverige och övriga världen. Det är en varierande kurs med olika moment där du som elev får stort inflytande. Vi varvar teoretiska och praktiska uppgifter. Turism är något som de flesta upplever som positivt och kul och det är också målsättningen för den här kursen.


Servicekunskap 1

- 100 poäng

I kursen lär du dig om hur service och försäljning går till oavsett vilken yrkesroll du kommer att arbeta med inom handeln. Du får lära dig hur du ska hantera mötet med kunden/gästen, hur du följer upp köp och om kunder/gäster eventuellt upplever missnöje och hur man hanterar detta. Vi arbetar även med vilka lagar det finns som styr och hur du som anställd kan jobba med säkra betalningar där din arbetsmiljö är en viktig fråga. Varje möte med människor är unikt och du får möjligheten att utveckla din förmåga att hantera olika kunders /gästers behov.

Entreprenörskap, Företagsekonomi och Juridik

Entreprenörskap (UF-företagande)

- 100 poäng

I denna kurs ges eleverna en möjlighet att utveckla kunskaper i att starta och driva projekt och företag. Genom praktiskt arbete kommer kunskaper i företagsekonomi att utvecklas. Undervisningen skall stimulera till lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. I denna kurs kommer eleverna själva att driva företag i form av UF-företag.

Ej för EKEK


Företagsekonomi 1

- 100 poäng

Kursen ger kunskaper i hur ett företag fungerar och vikten av en bärande affärsidé. Man får under kursen arbeta med arbetsuppgifter inom marknadsföring, ledarskap, lönsamhetsberäkningar och bokföring. Du får även kunskap om och de olika lagar och bestämmelser som styr företagens verksamhet i samhället.

Ej för EK


Privatjuridik

- 100 poäng

I denna kurs behandlas vardagsnära juridiska frågor sedda ur individens synvinkel. Vi arbetar först med rättssystemets uppbyggnad, och därefter sådana problemområden som de flesta av oss råkar ut för någon gång i livet som samboförhållande, äktenskap, arv, testamente, avtal, köp, hyra lägenhet, köpa hus, låna pengar, försäkringar och skadestånd.

Ej för EK


Rätten och samhället

- 100 poäng

I kursen Rätten och samhället lär du dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Du kommer i kursen att studera olika rättsfall och i samband med detta få kunskaper om brott och straffrätt. Du lär dig även juridiska termer och att tolka och arbeta med juridiska texter. Under hela kursen diskuteras juridiska problem utifrån moraliska och etiska utgångspunkter. Internationell rätt är även något du kommer att få bekanta dig med.

Ej för EKJUR

Bild, Formgivning, Dansteknik och Fotografisk bild

Fotografisk bild 1

- 100 poäng

Ämnet fotografisk bild utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation och färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att utveckla komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift. Ämnet ger även kunskaper om bildens estetik.


Bild och form 1b 

- 100 poäng

Kursen är inriktad mot färg och form, med ett eget skapande. Du får prova på olika material och tekniker, såsom måleri, teckning, skulptur och olika trycktekniker.

Ej för TEDES


Formgivning 1 (färg- form och materiallära)

- 100 poäng

Du får arbeta hantverksmässigt med flera olika material såsom lera, gips, textil och glas. Du arbetar från skiss till färdig produkt.


Dansteknik 1 (grundläggande dansteknik)

- 100 poäng

I dansteknik 1 får du träna dig i två olika genrer, dels jazzdans och dels prova på olika streetgenrer. Det kommer vara fokus på de olika teknikerna i vardera stil - där du dels förväntas memorera övningar/rörelser och korrigering av placering, dels utmanas och utvecklas inom din egna improvisation/freestyle genom givna verktyg samt även skapa eget material i grupp inom ramen för stilarna. Denna kurs passar dig som har ett intresse för dans och en önskan om att fysiskt aktivera kroppen på ett härligt sätt två gånger i veckan, kontinuerlig träning är A och O. Du förväntas också reflektera över din egen kunskapsutveckling samt använda dig av koder och konventioner.

Ej för ESDAN


Svenska, Pedagogik och Psykologi

Psykologi 1 + 2a

- 100 poäng (paket med 2 kurser)

Psykologi är enkelt förklarat människokunskap. Det är ett vetenskapligt ämne som behandlar olika sätt att förstå och förklara människans beteende, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv/teorier.

Vetenskapen psykologi försöker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar samt hur man kan förutsäga, förändra och förbättra sitt eget sätt att vara. Det handlar även om människans frågor om vem hon är och hur hon utvecklas, enskilt och tillsammans med andra, kunskaper som kan nyttjas i vardagen och i yrkeslivet. Psykologi är en ung akademisk vetenskap, men den har en lång bakgrundshistoria.

Ett syfte och mål med att läsa och lära sig mer angående psykologi är bland annat att mer och bättre förstå sig själv och andra människor.

Ej för EK, BF och SA


Retorik

- 100 poäng

Vill du lära dig hur man håller ett hyllningstal? Vill du lära dig hur man bygger upp en argumentation eller hur man avslöjar härskartekniker? Retorik handlar om så mycket mer än om konsten att tala. Det handlar också om konsten att lyssna och få andra att vilja lyssna på dig. I kursen Retorik får du en fördjupad kunskap i hur du förbereder och genomför olika typer av tal. Du får öva dig i muntlig framställning men även i att lyssna och ge respons.  Du får lära dig retoriska begrepp för att analysera olika texter av kommunikation som förs fram i olika medier. Du lär dig om vilken makt språket har och hur du kan påverka med hjälp av språket. Utöver att stärka dina egna retoriska färdigheter bygger du också upp ditt självförtroende i att tala inför en grupp. För att hantera talängslan gör vi många praktiska övningar som avdramatiserar muntliga framställningar. Retoriska färdigheter är till nytta för dig i andra ämnen men även i framtiden.


Kommunikation 

- 100 poäng

I denna kurs får du lära dig mer om hur människor kommunicerar, dvs hur vi använder kroppsspråk, att män och kvinnor talar på olika sätt, språk som maktmedel, gruppdynamik, konflikthantering, kulturkrockar och att kommunikation är så mycket mer än att bara prata. Du får även lära dig hur vårt sätt att kommunicera har utvecklats på olika sätt och att vi idag har många fler kommunikationsmedel att tillgå. Kursen innehåller en del praktiska moment i form av övningar och rollspel där du får prova på olika situationer och uppleva vilken roll kommunikationen spelar. Du blir mer medveten om hur ditt sätt att prata faktiskt påverkar både dig själv och din omgivning.


Pedagogiskt ledarskap

- 100 poäng

I kursen lär vi oss att vara tydliga ledare, vi arbetar med olika ledarskapsteorier för att förstå ledarskap, vilka ledaregenskaper som en ledare behöver samt hur man kan förebygga konflikter och hantera konflikter när de sker.  Vi kommer göra tydliga planeringar för gruppstärkande aktiviteter som kan användas för barn, ungdom eller vuxengrupper. Ni får i grupp prova praktiskt ledarskap på grupper utanför skolan utifrån era planeringar. Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt i kursen.

Moderna Språk, Engelska och Latin

Engelska 7

- 100 poäng

I Engelska 7 ges eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper i engelska till en flytande nivå som motsvarar CEFR Nivå C. För att säkerställa godkänt på kursen bör eleverna ha minst betyget C i Engelska 6.


Latin språk och kultur 1

- 100 poäng

I denna kurs lär du dig mer om romarna och hur Romarriket påverkat och påverkar oss än idag. Vi läser om historia, konst, kultur, kejsarna, gudarna och du får även mycket god ordkunskap och var ordets ursprungliga betydelse är, dvs etymologi. Du får lära dig att tolka enklare latinska texter och ordspråk. Du lär dig allt från varför vi har 12 månader på ett år, varför månaderna heter som de gör och varför ambulans heter just ambulans, till vad var det som gjorde att romarna var så duktiga på att kriga, att romarna började med spa och att ordet prosit faktiskt är latin. Det är ett mycket brett ämne som berör det mesta i vår omvärld och du blir väldigt allmänbildad


Moderna språk, steg 4-5

- 100 poäng

Franska, Spanska, Tyska, Arabiska och Italienska 

Idrott och hälsa, Hälsovård och Hälsa

Idrott och hälsa 2

- 100 poäng

Kursen innehåller roliga och varierade aktiviteter såsom skidåkning, bollspel, lekar, padeltennis, friluftsliv mm.  Hälsobegreppet och positiva effekter av träning ingår i kursen.


Friskvård och hälsa 

- 100 poäng

Friskvård och hälsa är en kurs för dig som är intresserad av att få grundlig kunskap om saker som påverkar hur vi mår i kropp och själ. Utifrån de centrala innehållet är kursen upplagd med en hel del teori men vi försöker om förutsättningar finns att även få in praktiska delar, där du som elev får testa på saker som påverkar hälsan. Detta är de centrala delar kursen berör:

 • Människors livsvillkor och hälsoeffekter ur psykosociala, socioekonomiska, kulturella, historiska och internationella aspekter samt genus- och miljöaspekter.
 • Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn.
 • Stress och stresshantering.
 • Missbruk och beroende.
 • Sexualitet och samlevnad samt STI (sexually transmitted infections).
 • Folksjukdomar och förebyggande hälsoarbete.
 • Centrala begrepp och teorier, till exempel KASAM (känsla av sammanhang).
 • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser inom hälsoområdet.
 • Hälsoupplysning individuellt och i grupp.
 • Hälsoprofil som verktyg.
 • Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå.
 • Kommunikation och coachning.

Hälsopedagogik

- 100 poäng